logo

Alminnelige vilkår for bruk av Bryllupslisten.no BRYLLUPSLISTEN.NO

1. Innledende bestemmelser

1.1.  Bryllupsliste.no (heretter «Tjenesten») er en gratistjeneste der brudepar kan lage sin ønskeliste til sin bryllupsdag som enkelt kan deles med gjester og andre (i fellesskap heretter benevnt «Brukeren»), og hvor hvert kjøp registreres slik at man unngår dobbeltkjøp.

1.2.  All bruk av Tjenesten reguleres av disse vilkårene såfremt ikke annet er skriftlig avtalt direkte med Brukeren.

1.3.  Ved å bruke Tjenesten aksepterer samtidig Brukeren til disse vilkårene.

2. Bruk av tjenesten

2.1. Bruk av Tjenesten skal kun gjøres i privat regi og i ikke-kommersiell sammenheng.

2.2. For å benytte tjenesten må Brukeren registrere seg hos Tjenesten eller benytte en av de innloggingsmetoder som Tjenesten tilbyr. Hver person kan kun ha én bruker. Brudd på dette vil kunne føre til at samtlige brukere til en person blir stengt og slettet.

2.3. Bruk av Tjenesten som er i strid med intensjonen ved Tjenesten må ikke forekomme. Tilsvarende må ikke tjenesten brukes på en slik måte at det er i strid med lov eller på annen måte som kan skade Tjenesten eller påføre Tjenesten et økonomisk tap.

2.4. Tjenesten forbeholder seg retten til å stenge kontoer, moderere innhold eller på annen måte gjøre endringer dersom det er brudd på disse vilkårene eller dersom det avdekkes bruk som på annen måte kan være skadelig for Tjenesten, dets partnere, dets brukere eller andre berørte parter.

2.5. Kopi eller bruk av materiale fra Tjenesten eller Tjenestens samarbeidspartnere må ikke forekomme. Tjenesten endrer ingen immaterielle rettigheter, og tilhører den til enhver tid gjeldende eier av disse uten begrensninger, med mindre annet er spesifikt avtalt.

2.6. Bruk som fører til skade eller økonomisk tap vil Tjenesten kunne kreve erstattet etter alminnelige erstatningsrettslige regler.

3. Ansvarsbegrensninger

3.1. All bruk av Tjenesten skjer på eget ansvar.

3.2. Tjenesten henter informasjon fra forskjellige butikker og nettsteder (heretter «Salgsstedet») etter nærmere avtale. Tjenesten henter kun informasjon fra andre tilgjengelige nettsider, og har ikke noe selvstendig ansvar for at innhold slik som, men ikke begrenset til; produktspesifikasjoner, pris, tilgjengelighet, kvalitet og egenskaper eller tilsvarende, er korrekt. Brukeren oppfordres til å selv kontrollere dette ved eventuell kjøp og bestilling.

3.3. Ethvert faktisk kjøp gjøres direkte fra Salgsstedet og avtale inngås i slikt tilfelle direkte mellom Salgsstedet og Brukeren. Tjenesten har ikke noe ansvar for varen, og evt. feil, mangler, forsinkelse eller liknende ved varen, og eventuelle krav må rettes direkte mot salgsstedet.

3.4. Tjenesten er ikke ansvarlig for feil ved koblingen mellom Tjenesten og Salgsstedet fører til f.eks feilkjøp eller liknende.

3.5. Uavhengig av det som er nevnt over, vil Tjenesten bestrebe å ha så korrekt informasjon som mulig på alle nivåer.

3.6. Tjenesten er ellers unntatt erstatningsansvar så langt det er tillatt i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk.

4. Avsluttende bestemmelser

4.1. Tjenesten forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene uten forutgående varsel. Brukeren plikter å holde seg oppdatert på Tjenestens til enhver tid gjeldende vilkår og betingelser.

4.2. Tvister skal forsøkes løst ved forhandlinger og ellers i minnelighet. Avtalt verneting er Ringerike, Asker og Bærum tingrett.

Sist endret 17. november 2022